Artykuł sponsorowany

Czy komornik może zająć należności przysługujące dłużnikowi?

Czy komornik może zająć należności przysługujące dłużnikowi?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co może zająć komornik w przypadku długów? Czy istnieją jakieś limity czy wyjątki, które chronią dłużnika przed utratą wszystkiego? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć temat egzekucji komorniczej w Polsce.

Jakie mienie może zostać zajęte przez komornika?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu przez komornika mienia dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Zgodnie z polskim prawem, komornik może zająć wszelkie mienie dłużnika, które nie jest objęte ochroną ustawową. Obejmuje to zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a także wszelkie prawa majątkowe, takie jak wynagrodzenie za pracę, emerytury czy renty. Komornik może również zająć należności przysługujące dłużnikowi od innych osób, na przykład wynikające z umów cywilnoprawnych.

Oczywiście, polskie prawo przewiduje pewne wyjątki od egzekucji komorniczej, które mają na celu ochronę podstawowych potrzeb dłużnika i jego rodziny. Do takich wyjątków należy między innymi ochrona przedmiotów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, takich jak odzież, żywność czy meble. Ponadto, komornik nie może zająć wynagrodzenia za pracę dłużnika poniżej pewnego minimum, które wynosi 75% najniższej krajowej emerytury. Warto również wspomnieć, że kancelaria komornicza w Sieradzu czy innych miastach może zająć tylko część emerytury czy renty dłużnika, a nie całość.

Jakie są prawa i obowiązki dłużnika w trakcie egzekucji komorniczej?

Dłużnik ma prawo do informacji na temat przebiegu egzekucji komorniczej oraz możliwości złożenia wniosku o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego. Dłużnik ma również obowiązek współpracować z komornikiem i udzielać mu wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. W przypadku ukrywania majątku lub utrudniania pracy komornika, dłużnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Warto jednak pamiętać, że dłużnik ma także prawo do obrony swoich interesów, na przykład poprzez złożenie sprzeciwu od czynności komornika czy wniosku o zmniejszenie zajęcia wynagrodzenia za pracę.