LEPSZA GMINA

Dane adresowe       Władze       O Stowarzyszeniu       Projekty       Granty       Zdjęcia

       Dane adresowe

Stowarzyszenie "Lepsza gmina" w Dobrej
ul. Dekerta 34
62-730 Dobra

tel: (0-63) 279-90-11
e-mail: stowarzyszenielepszagmina@wp.pl
NIP: 6681845143
Nr KRS: 0000207066

       Władze

       Skład Zarządu

Marianna Ochocka - prezes
Elżbieta Pawłowska - vice prezes
Grażyna Włodarczyk - skarbnik
Marta Zofia Zasiadczyk - sekretarz
Jacek Marian Gajewski - członek
Piotr Czernichowski - członek
Marzenna Elżbieta Jeżyk - członek

       Skład Komisji Rewizyjnej

Eugeniusz Żerkowski - przewodniczący
Andrzej Piątkowski - vice przewodniczący
Krystyna Barbara Pstrokońska - sekretarz

       Skład Sądu Kolegialnego

Elżbieta Katarzyna Jesionek - przewodnicząca
Bożena Kubiak - vice przewodnicząca
Małgorzata Osiwiała - sekretarz

       O Stowarzyszeniu

       Stowarzyszenie "Lepsza Gmina" jest organizacją pozarządową, a głównym celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju gminy Dobra. Stowarzyszenie swoje cele realizuje między innymi poprzez:

 • podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestnictwo w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi oraz Gminy;
 • inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia współdziałających z nimi podmiotów;
 • podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo- obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie;
 • tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz kulturowymi i edukacyjnymi w zbieżnych celach i zadaniach;
 • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szkolenia zawodowego, kursów szkoleniowych i informacyjnych, treningów psychologicznych, utworzenia banku danych o miejscowym i regionalnym rynku pracy oraz doradztwa personalnego i zawodowego;
 • utworzenie centrum informacji gospodarczej i nawiązywanie roboczych kontaktów z innymi ośrodkami informacyjnymi w celu wdrożenia umiejętności korzystania przez mieszkańców gminy Dobra z aktualizowanych baz danych;
 • integrowanie różnych grup mieszkańców w działania zmierzające do poprawy jakości życia i rozwoju gminy Dobra;
 • propagowanie wśród mieszkańców a przede wszystkim wśród młodzieży idei etyczno- moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko;
 • współpracę z organizacjami o podobnych celach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, szczególnie poprzez współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, mas- mediami, itp. ;
 • Stowarzyszenie szczególny nacisk kładzie na integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno- społecznymi poprzez sport, turystykę, wypoczynek, współpracę z rodzinami tychże osób i przełamywanie wszelakich barier społecznych, organizację imprez artystycznych oraz utworzenie warsztatów terapii zajęciowej i inne;
 • działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność wydawniczą oraz promocyjną zakrojoną na szeroką skalę;
 • formułowanie propozycji, programów i projektów rozwiązań oraz zabieganie o ich realizacje, organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Stowarzyszenie uznaje za pożyteczne dla jego idei, nagradzanie osób zasłużonych dla jego idei, oraz inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych;
 • rozwój, różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska, krajonoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • realizację zadań z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu oraz działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

       Projekty

Zrealizowane przez Stowarzyszenie "Lepsza Gmina" projekty:

Rozwijaj swój talent
Projekt realizowany był w ramach programu "Równać Szanse 2004- Małe Granty Regionalne" ogłoszonego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt "Rozwijaj swój talent" skierowany był do dzieci i młodzieży, które dzięki uczestnictwu w zorganizowanych warsztatach tematycznych zdobyły wiedzę, którą będą mogły wykorzystać w dalszym rozwoju i życiu. Program pomógł wyrównać szanse edukacyjne, dzięki dodatkowym zajęciom warsztatowym. W programie uczestniczyła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Uczestnikami pośrednimi byli mieszkańcy gminy, rodzice oraz osoby niepełnosprawne zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej. W drugim etapie projektu młodzież prezentowała swoje osiągnięcia za pomocą występów, konkursów, turniejów i prezentacji. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, został bardzo dobrze przyjęty przez lokalne środowisko.120 uczetników bezpośrednich uczestniczyło w prowadzonych warsztatach, dzięki czemu zdobyli dodatkową wiedzę i doświadczenie. W przeprowadzonej analizie po zakończeniu projektu, młodzież uczestnicząca w projekcie zdobyła wyższe oceny przy egzaminach wstępnych do szkół średnich niż ich rówieśnicy, którzy nie brali udziału w projekcie.

Wielkanoc 2005
Projekt realizowany w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie z zakresu propagowania idei Świąt Wielkanocnych. Skierowany szczególnie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, dotkniętych ubóstwem. W projekcie uczestniczyło 120 osób, z czego 30 rodzin otrzymało paczki z produktami żywnościowymi, a 120 uczestniczyło w zorganizowanym Śniadaniu Wielkanocnym. Projekt skierowany był do osób ubogich, szczególnie rodzin wielodzietnych. Projekt bardzo przydatny i wartościowy. Pomoc rzeczowa i możliwość uczestnictwa w takiej uroczystości jest dla dzieci z rodzin ubogich bardzo ważnym aspektem. Dodatkowym atutem realizacji projektu był fakt, iż całe rodziny mogły uczestniczyć w zorganizowanym Śniadaniu poznać tradycję oraz zwyczaje Świąt Wielkanocnych.

Być Kobietą
Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego, skierowany do kobiet. W ramach projektu został uruchomiony dyżur telefoniczny, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Również zorganizowano spotkania dla środowiska kobiecego, w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Projekt w czasie realizacji, wykazuje duże zainteresowanie społeczeństwa.Z bezpłatnych porad psychologa i prawnika łacznie skorzystało 260 osób, z dyżuru telefonicznego 120 osób. Projekt został bardzo dobrze odebrany przez lokalne środowisko.

Spotkania szkoleniowe
W trakcie realizacji organizujemy spotkania szkoleniowo- informatyczne dla różnych grup społecznych. Zorganizowaliśmy spotkanie dla środowisk szkolnych informujące o programie "Młodzież" i jego aspektach. W najbliższym czasie planujemy zorganizować szkolenie dla pracodawców i osób niepełnosprawnych. Wszystkie podejmowane przez nas działania konsultowane są we wstępnej fazie z otoczeniem, dlatego też, ich przydatność jest uzasadniona. Realizację poprzedzamy analizą lokalnego środowiska i potrzeb.

Happy English
Projekt pt:"Happy English" realizowany jest w ramach Programu ENGLISH TEACHING Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Projekt "HAPPY ENGLISH" ma na celu wyrównanie szans językowych i stworzenie warunków do innowacyjnego nauczania języka angielskiego już od poziomu przedszkolnego. W ramach projektu "HAPPY ENGLISH" powstały warsztaty językowe dla różnych grup wiekowych, wprowadzono nowoczesne, innowacyjne metody nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technik plastycznych, muzycznych i teatralnych. Program realizowany jest w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piekarach. Celem wdrożenia programu w miejscowościach wiejskich było ułatwienie dostępu do nauki języków obcych poprzez wyrównanie szans edukacyjnych grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobra z miejscowości Piekar i okolic. Najmłodszą grupą uczestników są przedszkolaki, najstarszą rodzice. Warsztaty językowe prowadzi Anna Ogrodowczyk. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, program realizowany będzie do końca roku szkolnego. Budżet projektu to 15 337,00zł, z czego 9 206,00zł to środki pochodzące z dotacji. W realizację projektu zaangażowani są lokalni partnerzy Stowarzyszenia; Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piekarach, Urząd Miejski w Dobrej oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Oczywiście warsztaty odbywają się bezpłatnie i każdy zainteresowany może uczestniczyć w zajęciach.

Lepsza Gwiazdka 2005
Projekt realizowany dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego Projekt mający na celu propagowanie idei Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie odbyło się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej. Część artystyczną przygotowały dzieci z kółka działającego przy MGOK. Stowarzyszenie "Lepsza Gmina" w Dobrej dzięki dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego ufundowało 100 paczek świątecznych dla dzieci z gminy Dobra. Natomiast Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ufundowała poczęstunek dla wszystkich przybyłych na uroczystość.

Wielkanoc 2006
Projekt realizowany w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie z zakresu propagowania idei Świąt Wielkanocnych. Skierowany szczególnie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, dotkniętych ubóstwem. W projekcie uczestniczyło 250 osób, z czego 70 rodzin otrzymało paczki z produktami żywnościowymi, a 150 uczestniczyło w zorganizowanym Śniadaniu Wielkanocnym. Projekt skierowany był do osób ubogich, szczególnie rodzin wielodzietnych. Pomoc rzeczowa i możliwość uczestnictwa w takiej uroczystości jest dla dzieci z rodzin ubogich bardzo ważnym aspektem. Dodatkowym atutem realizacji projektu był fakt, iż całe rodziny mogły uczestniczyć w zorganizowanym Śniadaniu poznać tradycję oraz zwyczaje Świąt Wielkanocnych.

Aktywni na codzień
Projekt realizowany w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego "realizacja zadań świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez rehabilitację, aktywizację zawodą, organziację systematycznych zajeć sportowych oraz imprez integracyjnych". Program skierowany do osób niepełnosprawnych, grupa 18 osób niepełnsorpawnych ruchowo pzez okres sześciu miesięcy korzystać będzie z aktywnej formy rehabilitacji. Uczestnicy skorzystają z zabiegów leczniczych, masażów oraz z basenu.uczestnicy zostaną dowiezieni do ośrodka rehabilitacyjnego samochodem specjalnie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realziacja maj-listopad 2006.

Sportowe wakacje 2006
Projekt realizowany w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego "Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację i sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań". Projekt obejmuje zorganizowanie biwaku sportowo- rekreacyjnego w okresie letnim ( 05.07.2006-13.06.2006) dla dzieci i młodzieży z Gminy Dobra. Biwak odbywać się będzie na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Rzymsku. Z wypoczynku skorzysta 220 uczestników - dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Gminy Dobra

       Granty

Lista grantów, które Stowarzyszenie otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat.

 1. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Rozwijaj swój talent" - 7.900,00zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych). Umowa o przyznanie dotacji nr 04.11.19/247-Z z dnia 22.11.2004r. Dotacja w ramach programu Równać Szanse 2004- Małe Granty Regionalne"finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
 2. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Wielkanoc2005" - 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Umowa nr PS.I.-12.9016/1-28/05 z dnia 01.03.2005r. Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadanie z zakresu propagowania idei Świąt Wielkanocnych. Celem projektu była organziacja Śniadania Wielkanocnego i przekazanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.
 3. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Być kobietą" - 3.200,00zł (słwonie: trzy tysiacę dwieście złotych). Umowa nr PS.I.-12.9016/2-2/05 z dnia 01.04.2005r. Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Celem projektu było podniesienie świadomości kobiet o ich prawach, możliwościach i przywilejach oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację i aktywizację środowisk kobiecych.
 4. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Happy English" - 9.206,00zł(słownie: dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych). Umowa dotacji nr 13/SGI/2005 z dnia 30.06.2005r. Projekt realizowany i finansowany jest w ramach Programu English Teaching przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem projektu jest wyrównanie szans językowych i stworzenie warunków do innowacyjnego nauczania języka angielskiego już od poziomu przedszkolnego.
 5. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Lepsza Gwiazdka 2005" - 2.200,00zł (dwa tysiące dwieście złotych). Projekt finansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Celem projektu jest propagowanie idei Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczenie paczek dzieciom z rodzin ubogich.
 6. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Wielkanoc2006" - 3.750,00zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Umowa nr PS.I.-7.9016/1-60/06 z dnia 30.03.2006r. Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadanie z zakresu propagowania idei Świąt Wielkanocnych. Celem projektu była organziacja Śniadania Wielkanocnego i przekazanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.
 7. Dotacja na realizację projektu pod nazwą "Aktywni na co dzień" - 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego "realizacja zadań świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez rehabilitację, aktywizację zawodą, organziację systematycznych zajeć sportowych oraz imprez integracyjnych".Umowa nr PS.I-7.9016/3-77/06 z dnia 15.05.2006r. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ułatwienie dostępu do aktywnej rehabilitacji pomimo przeszkód finansowych uczestników.

       Zdjęcia

    


Strona główna   |   Wstecz   |   Góra